Scroll

Legal

Tooploox spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (53-601) przy ul. Tęczowej 7, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000445336, posiadająca numer NIP: 8992740358 oraz numer REGON: 022047421, o kapitale zakładowym w wysokości 10 750 PLN.